හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පිළිබද ගැයෙන අලුත්ම සින්දුව
විවිධ දේශපාලන මතයන් දරන අපගේ පොදු පාඨකයින් වෙනුවෙන් මිස worldceylon e news හී පුද්ගලික අපේක්ෂාවන් වෙනුවෙන් කරණු ලබන ප්‍රචාරයක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.