විරාජ් කෝලි සහ අනුෂ්කා ෂර්මා විවාහයේ විශේෂ අවස්ථා සහිත විඩියෝව