යූටියුබි, අන්තර්ජාලය වෙත මුදාහැර ඇති අතීත සැමරුම් විඩියෝව
ලොව පුරා අන්තර්ජාලය පරිහරණය කරන්නන් කොටි 160 වැඩි පිරිසක් මෙම විඩියෝව මේ වන විට නරඔ ඇතැයි වාර්ථා වෙයි.