ඇත්ත නැත්ත පිළීබද ගැටලුව
ජාතිය ආගම සංස්කෘතිය සහ නිරාගමික චින්තකයෝ , තේරුම් ගැනීමට ප්‍රමාණවත්ය.