2018 පළාත්පාලන මැතිවරණය: තැපල් ඡන්දය විමසීම ජනවාරී 25 සහ 26


2018 පළාත්පාලන මැතිවරණයේ ආයතන 341 ක් සදහා පැවැත්වෙන ඡන්දයේ තැපැල් ඡන්ද විමසීම ජනවාරී 25 සහ 26 දෙදින තුළ සිදු කරන බව මැතිවරණ කොමිෂම අද නිවේදනය කළේය.තැපැල් ඡන්දය සදහා ඉල්ලුම් පත් යොමු කර සුදුසුකම් ලැබූ රජයේ නිලධාරීන් සියළුම දෙනාට මේ දින දෙක තුළ තම ඡන්දය භාවිත කළ හැකිවේ.තැපල් ඡන්දය භාවිත කළ හැකිවන්නේ මැතිවරණ රාජකාරීවල නියළෙන රජයේ නිලධාරීන්ට පමණි.


මේ අතර මැතිවරණ කටයුතු සඳහා සහභාගී වන පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු ආරක්ෂක අංශවල නිලධාරීන්ට සහ සෘජුවම මැතිවරණ කටයුතු සඳහා සහභාගී වන රජයේ නිලධාරීන්ට ජනවාරි මස 22 වනදා තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.

Comments

Leave your comment