2018 දී, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය වෙනස් වෙයි.


2018 වසරේ අග භාගයේ සිට ජාත්‍යන්තර සිවිල් සේවා සංවිධානයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල ජාත්‍යන්තර පිළීගැනීමක් සහිත නව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් M. N.රණසිංහ මහතා පවසයි.මෙම නව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ද මේවන විට ලැබී ඇති අතර මෙය මුද්‍රණය කිරීම සදහා Thomas DiLauro නැමැති බ්‍රිතාන්‍ය සමාගම තෝරා ගෙන අති බවත් ඔහු තවදුරටත් සදහන් කර තිබේ.


2015 අගෝස්තු මාසයේ 10 වන දින සිට ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ දී අයදුම්කරුවන් අන්තර්ජාතික සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ සම්මත ප්‍රමිතීන්ට අනුව ඡායාරූපයක් සහ ඇගිලි සලකුණු සටහනක් ද ලබා දී යුතුව තිබේ.වයස අවුරුදු 16 ට අඩු අයදුම්කරුවන් සදහා ඇගිලි සලකුණ සටහන් අවශ්‍ය නොවන අතර ඔවුන්ගේ ගමන් බලපත්‍රය වලංගුවන්නේ වසර 3කට පමණි.එසේම කුඩා දරුවන් දෙමාපියන්ගේ ගුවන් බලපත්‍රයට ඇතුළත් කිරීම වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක නොවන අතර දරුවන් සදහා වෙනම ගුවන් බලපත්‍රයක් ලබාගත යුතු වේ.

Comments

Leave your comment