2018 ජන( 01) සිට පොලිතීන් තහනම ක්‍රියාත්මකයි.


පසුගිය 2017 වසරේ පනවන්නට යෙදුණ ඝනත්වයෙන් වැඩි නොදිරන පොලිතීන් භාවිතය හා ඒ ආශ්‍රිතව භාණ්ඩ නිපදවීම මුළුමණින්ම තහනම් කිරීම ජනවාරි (1) සිට ක්‍රියාත්මක වන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය දන්වා සිටී.


සැප්තැම්බර් මස 01 වනදා සිට මෙම තහනම මුල් අදියර ලෙස පනවා තිබුණද පොලිතින් නිෂ්පාදකයින්ගේ ඉල්ලීම මත එය ජන (01 )දක්වා දිර්ග කර තිබුණි.


ද සිට වෙළදපළේ මිලදී ගැණීමට හෝ කිසිදු උත්සවයක සැරසිලි කටයුතුත්තක දී හෝ පොලිතින් භාවිතය තහනම්ය.මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධර්මසිරි කියා සිටියේ අද (01) සිට පොලිතින් අලෙවිකරන තොග වෙළඳුන් සොයා වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.


ද සිට වෙළදපළේ මිලදී ගැණීමට හෝ කිසිදු උත්සවයක සැරසිලි කටයුතුත්තක දී හෝ පොලිතින් භාවිතය තහනම්ය.මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධර්මසිරි කියා සිටියේ අද (01) සිට පොලිතින් අලෙවිකරන තොග වෙළඳුන් සොයා වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.Comments

Leave your comment