සෝයුස් යානය පැය හයක දී අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයට.


මාස හයක අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් ආරම්භ කරමින් රුසියානු සහ ඇමරිකානු ගගණගාමින් සෝයුස් යානයෙන් කසකස්තාන අභ්‍යවකාශ තොටුපලෙන් අභශවකාශ ගත වී ඇත.


පොළවේ සිට කිලෝමීටර 400 දුරින් අභ්‍යවකාශ නැවතුම් පොළ පිහිටා ඇත. අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් සදහා ගගණගාමීන් මෙසේ අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයට ළගා වූ බැව් නාසා ආයතනය සදහන් කරයි.

Comments

Leave your comment