ශ්‍රි ලංකාව තුල: පළුදු වූ හෝ විකෘර්ති වූ මුදල් නෝට්ටු -2018 ජන 01 දිනෙන් පසු අවලංගු වෙයි.


ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් දන්වා ඇති නිවේදනයකට අනුව 2018 ජනවාරි 01 දිනෙන් පසුව සියලුම විකෘර්ති සහ පළුදු වූ හ්‍රි ලංකාවේ මුදල් නොට්ටු භාවිතය අවලංගු කර තිබේ.


ඒ අනුව මේවන විට යම් පුද්ගලයෙකු සතුව විකෘර්ති කිරීම් වලට ලක් වූ සහ පළුදු වූ මුදල් නෝට්ටු තිබේ නම් ඉහත දිනයට පෙර ලගම ඇති රජයේ හෝ පුද්ගලික බැංකුවකට ගොස් බාර දී පිරිසිදු අලුත් මුදල් නෝට්ටු ලබාගන්නා ලෙස දන්වා සිටි.


එ් දිනෙන් පසු කිසිදු බැංකුවක් මේ අකාරයේ මුදල් නොට්ටු බාර නොගන්නා අතර, සෑම පුද්ගලයෙකුම යම් ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමේදී කිසිදු අවස්ථාවක විකෘර්ති හෝ පළුදු වූ  මුදල් නෝට්ටු බාර නොගන්නා ලෙසද මහ බැංකුව දන්වා සිටී.


එමෙන්ම යම් පුද්ගලයෙකු ශ්‍රි ලංකාවේ වලංගු මුදල් නොට්ටු හිතාමතාම විකෘර්ති කරන්නේ නම් ඔවුන්ට විරුද්ධව නිතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ශ්‍රි ලංකා මහබැංකුව ක්‍රියා කරන බව ද දන්වා සිටී.Comments


මේක කොච්චර හොදදෙයක්ද? ලංකාවේ මිනිස්සු සමරිසි අයට කරන කෙනෙහෙලිකම් නවත්වයි එතකොටවත්. ඉස්කෝලෙ ළමයි කීසීයක් අධ්‍යාපනය අතෑරලා ඇත්ද පාසල තුල සමරිසි ළමයින්ට වෙන කෙනෙහෙලිකම් නිසා

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Leave your comment