පළාත්පාලන ආයතන තැපල් ඡන්ද හෙට (22) ආරම්භ වෙයි.


2018 පළාත්පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් තැපැල් ඡන්දය සළකුණු කිරීමේ පළමු අදියර හෙට (22) ආරම්භ වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.ඒ අනුව හෙට දිනයේ මැතිවරණ කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා පොලිස් ස්ථානවල තැපැල් ඡන්දය සළකුණු කිරිම සිදුකෙරේ .


සෙසු රජයේ කාර්යාල මෙන් පාසැල් ගුරුවරුන් සදහා ද , ලංගම ඩිපෝ, ආරක්ෂක හමුදා කඳවුරු හා වෙනත් ආයතනවල තැපැල් ඡන්දය සළකුණු කිරීම මේ මස 25 සහ 26 දිනවල සිදු කිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කරයි.

Comments

Leave your comment