තවත් සංග්‍රාමික රථ අාරක්ෂක භට කණ්ඩායමක්, මාලි රටට පිටත්ව යයි.


මාලි රටේ සාම සාධක රාජකාරින් සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ තවත් සංග්‍රාමික රථ ආරක්‍ෂක භට කණ්ඩයක් (Combat Convoy ) පසුගිය දා දිවයිනෙන් පිටත්ව ගොස් ඇත.


18 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම කාණ්ඩය මාලි රටේ එක්සත් ජාතින්ගේ බහුවිධ ඒකාබද්ධ ස්ථායිතා මෙහෙයුම් මූලස්ථානය හෙවත් මිනුස්මා (MINUSMA) යටතේ රාජකාරින් කරනු ඇත.


පළමු කණ්ඩායම ලෙස යුද හමුදා සාමාජිකයින් 150 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංග්‍රාමික රථ ආරක්‍ෂක කණ්ඩය පසුගිය දෙසැම්බර් මස 24 දින දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියහ. යුද හමුදාවේ රෙජිමේන්තු 10 කට අයත් හමුදා සාමාජිකයින් 200 දෙනෙකු වසරක කාලයක් මෙසේ රාජකාරී කරණු ඇත.
Comments

Leave your comment