මහ බැංකුව අද සිට මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතට


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇමැති ධුරය දරණ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ තිබෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතට පවරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.


මේ අතර අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇමති ධූරය දැරූ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යං‍ශය යටතේ තිබූ විෂයයන් සහ ආයතන කිහිපයක් වහා ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කර තිබේ. ඒ අනුව නව ගැසට් නිවේදනයට යටතේ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම, පවරා ඇත්තේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතටයි.


කන්තලේ සීනී සමාගම ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබේ.ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව හා පාලිත සමාගම් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ඇත.මුල්‍ය නීති පනත සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභා පනත, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය පැවරුනේ මුදල් අමාත්‍යංශයටයි.


ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ පැවති ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ ජාතික යොවුන් සේනාංකය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ , තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබේ.


මීට අමතරව ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ජාතික යොවුන් සේනාංකය, මහජන උපයෝගිතා කොමිසම, සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල, ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල, යන ආයතන ද පැවරී ඇත්තේ තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතටයි.


Comments


මේක කොච්චර හොදදෙයක්ද? ලංකාවේ මිනිස්සු සමරිසි අයට කරන කෙනෙහෙලිකම් නවත්වයි එතකොටවත්. ඉස්කෝලෙ ළමයි කීසීයක් අධ්‍යාපනය අතෑරලා ඇත්ද පාසල තුල සමරිසි ළමයින්ට වෙන කෙනෙහෙලිකම් නිසා

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Leave your comment