2017 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පාසැල් කඩඉම් ලකුණු අද දින නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව බාලක, බාලිකා හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසැල් සහ කඩඉම් ලකුණු