යහපාලන ආණ්ඩුවේ දෙවන කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනය හෙට දිනයේ සිදුවනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.ඒ අනුව මුදල් ,නීතිය හා සාමය, මහාමාර්ග ,ධීවර හා ජලජ සම්පත්, ක්‍රීඩා ,විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශවල වෙනස්කම් සිදුවිය හැකි බව රජයේ ආරචි මාර්ග සදහන් කරයි.