බුද්ධියක් නොමැති පොතපත දැනුමෙන් ප්‍රශ්ණ විසදීමට යන උගත්තු මේ රට පිළිබදව ලබා දෙන අර්ථකථන නිසාවෙන් රටේ අනාගතය විකෘති මාවතක ගමන් කරන බව බැලූ බැල්මට පෙනෙන්නට තිබේ.මේ පිළිබද ප්‍රථමයෙන් දැනෙන්නේ බුද්ධිමත් සංඝයාවහන්සේලාට බව කිව යුතුමය.ඉතිහාසය තුළ  මේ රටේ මිනිසුන්ට හරිමග පෙන්වාදී ඉදිරියට ගෙන ගිය සංඝයාවහන්සේලා නොවන්නට, මෙරට තුළ ක්‍රමවත් ශිෂ්ටාචාරයක මිනිසුන් බිහි නොවන්නට තිබුණි.එසේ නොවූනේ නම් ලංකාව නොදියුණූ ගෝත්‍රිකයින් ජීවත්වන හුදකලා දිවයිනක් වන්නට ඉඩ තිබුණි.