සිද්ධියක් සිදු වී අවසන් වී දින ගනනාක් ගත වී තිබියදීත්, විශාල අාරක්ෂක වැඩ පිලිවෙලක් මහනුවර දිස්ත්‍රිකය පුරාම ක්‍රියාත්මක වී තිබියදීත් ඒ සියල්ල නොතකා මහ දවල් මෙලෙස ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් හැසිරීමට තරම් මිනිසුන් නිතිය අතට ගන්න‍ේ කෙසේද? මෙතරම් ශක්ති සම්පන්න බලයක් මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුපස තිබෙන බව නොවේද මෙයින් හැගෙන්නේ. පැහැදිලිවම මේ රයේ සාමය අගයන නායකයිනි බුද්ධිමත් ජනතාවනි සිතා බලන්න.