අද පැවැති පලාත් පාලන චන්දයේ චන්ද විමසීම මේ වන විට අවසන් වී ඇත. තහවුරු කරගත් ජනමත සමීක්ෂණ අනුව මෙම මැතිවරණයෙන් කිසිදු පක්ෂයකට පැහැදිලි බහුතර බලයක් ලබා ගැනීමට අපහසු වන බව දැනට ලැබෙන තොරතුරු අනුව පෙ‍නීයයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය , ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය . ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ද මෙම මැතිවරණය සදහා සක්‍රීයව ඉදිරිපත් වූ ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලන පක්ෂයන් වේ.