2017 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට අපනයනය කරන ඇස්බැස්ටස් අමු ද්‍රව්‍ය තහනම් කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබුණේ 2017 වසරේ දීය.අැස්බැස්ටස් පිළිකා ඇති කීරීම සදහා වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බව තහවුරු වීමෙන් මෙම ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ වර්තමාන රජය විසින් ගෙන තිබුණි.