දියුුුුණු ලෝකයේ දියුණූ මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිවරදි දිශානතියකට ගෙන යාමට උපකාරීවන ලෙස නීති රෙගුලාසි සැකසිය යුතු වකවානුවකට අප පැමිණ තිබේ.නීතිය සැමට සාධාරණ විය යුතු සේම එහි විනිවිද භාවය සහ මනුෂ්‍යත්වයට වැඩි වටිනාකම් හිමි විය යුතුවන්නේය.