තෙල්දෙණිය සහ පල්ලේකැලේ පොලිස් බල ‍ප්‍රදේශවලට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි යළිත් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.